Valikko Sulje

Ihminen korkeakoulun osaamisalueiden keskiössä

Laurea-ammattikorkeakoulun kaikkea toimintaa yhdistävät vahvat osaamisalueet, joilla korkeakoulu haluaa olla tunnettu kansainvälisen tason työelämän osaamisen uudistaja ja ratkaisujen kehittäjä. Vahvuus syntyy yksittäisten osaamisalueiden yhdistelmistä, jotka vastaavat uusiin osaamis- ja kehittämishaasteisiin. Ihminen on korkeakoulun osaamisalueiden ytimessä, jolloin keskeistä on vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen.

Kokonaisturvallisuuden osaaminen kattaa laaja-alaisesti turvallisuuden ja riskienhallinnan niin yksilön, yhteisöjen, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasoilla. Isona sosiaali- ja terveysalan kouluttajana ja kehittäjänä, Laurea haluaa vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia elämän eri tilanteissa. Vastuullisen palveluliiketoiminnan osaaminen ilmenee palvelujen kehittämisenä entistä asiakaskeskeisimmiksi, tehokkaammiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi sekä uusien, kestävien ratkaisujen ja liiketoimintamallien luomisena. Digitalisoituvassa ja teknologistuvassa yhteiskunnassa laurealainen osaaminen uuden teknologian hyödyntäjänä ja digitaalisten palveluiden asiakaskeskeisenä kehittäjänä eri aloilla nostaa nopeasti merkitystään. Katso graafisen suunnittelun merkitystä viime aikoina. Kaikkia näitä osaamisalueita tukee ja kehittää Laurean vahva ennakointi- ja eettinen osaaminen sekä yrittäjyyden edistäminen.

Kuva 1. Laurean osaamisalueet

Laurean osaamisalueiden kehittymistä tukevat monipuoliset kansainväliset osaamisverkostot, jotka tuovat lisäarvoa Laurean opiskelijoille ja kumppaniverkostoille, uudistavat laurealaisten osaamista sekä vahvistavat sisällöllisesti Laurean koulutuksia ja TKI-toimintaa. Osaamisalueisiin perustuen Laurea-ammattikorkeakoulu on määritellyt vahvuusalansa seuraavasti: kokonaisturvallisuus, sosiaali- ja terveysalaa uudistava osaaminen, palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen sekä eettinen osaaminen ja johtaminen. Korkeakoulun uudet nousevat alat syntyvät Laurean vahvaa ennakointiosaamista hyödyntäen vahvuusalueiden rajapinnoille työelämästä ja tutkimuksesta nousevien tarpeiden mukaisesti.