Valikko Sulje

Avoimesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti – arvot ohjaamassa korkeakoulutyötä yhteiskunnan parhaaksi

Laurea-ammattikorkeakoulun strategiaprosessissa määritettiin yhdessä toimintaa ja työskentelyä ohjaavia arvoja, jotka ovat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus. Avoimuus merkitsee arvona kaikkien toimintojen läpinäkyvyyttä, myös johtamisen ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Meille on tärkeää, että osaamista, tietoa ja materiaaleja jaetaan korkeakouluyhteisössä avoimesti. Avoimuus rakentaa näin keskinäistä luottamusta, joka on perusedellytys yhdessä kehittämisen ja tekemisen onnistumiselle. Uskomme, että avoimuus kehittää opetussisältöjä ja menetelmiä, parantaa T&K-toiminnan laatua ja nopeuttaa tiedon jakamista aluekehitystyössä.

Kaiken voi tehdä aina paremmin ja paremmin jatkuvan kehittämisen kehän mukaisesti. Toisena Laurean arvona vaikuttavuus ohjaa kaikkea tekemistä, kun toteutamme arvokasta yhteiskunnan meille suomaa palvelutehtävää. Laurean yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarkoittaa työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittymistä Uudellamaalla. Työelämäkumppaneille ja opiskelijoille vaikuttavuus merkitsee osaamisen kehittymistä ja uudistumiskykyä, ja T&K-toiminnassa uusien ratkaisujen luomista, kuten uudet online-työkalut, jotka edistävät parempaa liiketoimintaa. Rakentaakseen vaikuttavuutta laurealaiset haluavat toimia aktiivisesti yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vaikuttavuus ei synny ilman vastuullisuutta, joka Laurean kolmantena arvona tarkoittaa vastuun ottamista oman työn tuloksista ja yhdessä tekemisestä. Laurealainen toimii niin yksin kuin yhdessä muiden kanssa eettisesti, opiskelija- ja asiakaskeskeisesti ja tukee opiskelijan/kumppanin onnistumista vastuullisesti. Haluamme huomioida kaikessa toiminnassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen ja luoda uusia kestävän kehityksen ratkaisuja opetuksen ja T&K-toiminnan avulla.