Valikko Sulje

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan nousu uudelle tasolle 2020-luvulla

Kun opetus- ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta integroituu kokonaisuudeksi, tuottaa ammattikorkeakoulu parhaiten vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Tässä korkeakoulullamme on pitkät perinteet, sillä korkeakoulussamme jo yli 15 vuotta sitten rakentunut kehittämispohjaisen oppimisen malli (Learning by Developing) oli keskeinen tekijä integraation vahvistumiseen. Pedagogisen toimintamallin ja ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen avaa edelleen yhdistettynä digitalisaatioon uusia mahdollisuuksia vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen. Erityinen vahvuus Laurea-ammattikorkeakoulussa luodaan kuitenkin aivan uudella toimintatavalla, jossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa kerätään systemaattisesti korkeakoulun kaikilla osaamisalueilla pitkittäistä tutkimusdataa, joka tuottaa uniikin ja avoimen tutkimusaineiston koko yhteiskunnan käyttöön.

Laurean soveltava tutkimus uudistaa korkeakoulun opetussisältöjä ja korkeakoulussa syntyvää osaamista, ratkoo yhteiskunnan ongelmia, luo uusia ratkaisuja ja rakentaa uutta liiketoimintaa hyödyntäen monialaisen korkeakoulun vahvaa osaamista. Laurean tutkimus on osallistavaa ja soveltavaa. Sen integroituminen kaikkeen koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan lisää koko korkeakoulutoiminnan vaikuttavuutta. Julkisia tietovarantoja, tieteellistä tietoa ja opetussuunnitelman tavoitteita hyödyntäen muotoilemme yhdessä opiskelijoiden kanssa opiskelijan osaamistasoa vastaavia oppimis-, harjoittelu- ja opinnäytetyötehtäviä, joilla olemassa olevia tietovarantoja täydennetään Laurean toimesta kerätyllä datalla. Opiskelijoiden oppimista voidaan edistää esimerkiksi tehtävillä, jotka syventävät tietovarantoja laadullisilla havainnointitiedolla tai haastatteluilla. Täydennettyjä tietovarantoja ja syntynyttä kumulatiivista dataa hyödynnetään opinnäytetöissä sekä osallistavassa tutkimus- ja aluekehitystyössä sekä palveluliiketoiminnassa kansainvälisiä FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) Data –periaatteita noudattaen.   

Saavuttaaksemme tahtotilamme olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla teimme Laurea-ammattikorkeakoulun viisi strategista valintaa, joista yksi on vaikuttavuuden rakentaminen opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiolla – keräämällä pitkittäistä tutkimusdataa tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja hyödyntämällä sitä TKI-toiminnassa. Uskon, että jälkimmäinen on se tekijä, joka vie Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aivan uudelle tasolle 2020-luvulla.